Składka członkowska na 2017 r.

 

W oparciu o uchwałę ZG PTTK nr 222/XVIII/2016 z 10 września 2016 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2017, oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2017:

Zarząd Oddziału PTTK Jasło uchwałą nr 2/2016 z dnia 30.12.2016r.: zmniejszył ustaloną przez ZG PTTK wysokość składki członkowskiej PTTK za rok 2017. Pozostałe kwoty wymienione ww. Uchwale Zarząd Oddziału pozostawił w takiej wysokości, jakie zaproponował ZG PTTK.

Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK Odział w Jaśle w 2017 roku w następujących wysokościach:

  • 40 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

 

 • 20 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
 • 18 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

 

 • 9 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września do 31 grudnia 2017 roku

Składka członkowska, o której mowa wyżej wnoszona jest jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2017 roku. Udokumentowanie opłacenia składki następuje poprzez wklejenie na legitymacje PTTK odpowiedniego znaczka określającego termin jej ważności.
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa wyżej są:

 • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • bezrobotni
 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa wyżej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.
 • jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

 • Członkowie Honorowi PTTK,
 • dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
 • dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
 • uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia.

Wysokość wpisowego na 2017 rok została ustalona przez ZG PTTK w następujących kwotach:

 • 10 zł dla osób opłacających składkę normalną,
 • 6 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób o których mowa w punkcie poniżej
 • 5 zł dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK, która w roku 2017 wynosi 5 zł.